قابلیت ها

 

منابع انسانی

شرکت توربور کمپرسور نفت آسیا با توجه به اهداف والای خود اقدام به جذب افراد ماهر و با تجربه در زمینه صنعت نفت، گاز و انرژی کرده و در حال حاضر مجموعه ای قوی از کارشناسان این حوزه را در اختیار دارد.

مجموعه 456 نفر از کارمندان و کارگران به شرح زیر در حال حاضر با شرکت همکاری میکنند:

PhD. 4
MSc. 80
BSc. 168
Technicians 64
Other Staff 140